Jak objednat

 Vaši zakázku řešíme individuálním a velmi osobním přístupem. Objednávky přijímáme většinou přes e-mail. Detaily přesňujeme přes e-mail nebo telefonicky.

Platba za vyřízení zakázky bude poukazována na náš účet po upřesnění detailů zakázky a před samotnou realizací zakázky.

Dodání podle velikosti výrobku, převážně použitím služeb České Pošty, v blízkém okolí osobně po předchozí dohodě. Více v obchodních podmínkách. 

  1. Rozhodněte se o jaký výrobek máte zájem. Vybrat si můžete  ZDE , v případě textilu můžete procházet katalogy dodavatelů ZDE a ZDE
  2. V případě, že jste si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat, napište svou představu a my se Vám pokusíme vyhovět nebo domluvíme a navrhneme nejvhodnější řešení.
  3. V případě, že jste našli nebo víte, jaká je Vaše představa a chcete ji poptat, použijte záložku Kontakt na vytvoření e-mailové objednávky či poptávky.
  4. V co nejkratší době se Vám ozveme a dohodneme podrobnosti zakázky a také potvrdíme termín výroby a pravděpodobně i cenu. Budete vyzváni k zaslání obrázků nebo jiných upřesňujících podkladů.

Obchodní podmínky

Prodávající: Studio-SMS


Kupující: fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s prodávajícím vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správné zhotovení zakázky a včasnému doručení objednaného zboží.

Osobní údaje
Osobní data, potřebná pro komunikaci s kupujícím, budou použita výhradně pro zajištění sjednané zakázky. Veškerá osobní data, která nám sdělíte během komunikace s námi jsou firmou Studio-SMS považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 138/2002 Sb. Po realizaci zakázky budou osobní data poskytnutá kupujícím následně skartována.

Předmět objednávky / kupní smlouvy

- závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření objednávky/kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

- závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření objednávky/kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.


Předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené objednávky/kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, kódu zboží, množství a ceny v objednávce kupujícího.

Práva a povinnosti smluvních stran
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech 48 hodin počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávku lze uskutečnit e-mailem, písemně na naší korespondenční adrese nebo telefonicky. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí k zhotovení zakázky.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
po vzájemné dohodě v jakémkoliv okamžiku
ze strany kupujícího do 24 hodin od přijetí objednávky, a to telefonicky, e-mailem a to bez udání důvodu
prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není na skladě.

V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (zásilkové službě).

Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby) zpravidla prostřednictvím společnosti Česká pošta, nebo po předchozí dohodě osobně.

Cena a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena na stránkách www.studio-sms.eu. Kupní cena v internetovém katalogu nebo uvedená v komunikaci je uvedena jako celková včetně DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží formou dobírky, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Kupní cena bude také považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Zboží je možné zaplatit předem na náš účet na základě zálohové faktury.

Odstoupení od kupní smlouvy

-kupující

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu se zákonem č. 367/2000, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupní cena Vám bude vrácena do 14 dnů. 

- prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

Dodací lhůta
Dodací lhůta je 5 až 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

Záruka, reklamace vad předmětu, koupě
- záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době.

Oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající , nebo u jiných odborně způsobilých osob. V případě záruční reklamace hradí každá strana svoji dopravu. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na výrobní vady, na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním nebo zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.7.2009